ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  จีราภรณ์  เพชรน้อย (เจี๊ยบ)

ที่ทำงาน  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

เกิดวันที่ 30 สิงหาคม  2512

Advertisements

งานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การบริหาร การจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับโรงเรียน

                        images                                                                                                         

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ได้ให้ความสำคัญการส่งเสริมการอ่าน  จึงได้กำหนด  มาตรา  24  ว่า  “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงยึดการปฏิบัติจริง  ให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข”

                คนดี  คือ  คนที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  เป็นผู้ที่มีจิตใจดี  งดงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะพึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก  เช่น  มีระเบียบ  วินัย  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีเหตุมีผล  รู้หน้าที่  ซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  ประหยัด  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิผู้อื่น  มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดล้อม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

                คนเก่ง  คือ  คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต  โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน  หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  เช่น  ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามรถด้านภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีภาวะผู้นำ  รู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้  เป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลก  ทันเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และทำประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม  และประเทศชาติได้

                คนมีความสุข  คือ  คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ  เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส  ร่างกายแข็งแรง  จิตใจเข้มแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ์  มีความรักต่อสรรพสิ่งมิตรภาพ  ปลอดภัยจากการตกเป็นทาสของอบายมุข  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ

                นอกจากนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีสาระสำคัญ  ได้แก่  “การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการศึกษาแต่ละคนมีคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญ  คิด  เป็นผู้มีความสามารถในการคิด เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิต  การทำงาน  และการพัฒนาสติปัญญา  ซึ่งการที่ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการอ่าน  สามารถติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  สามารถใช้ความรู้ในการอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  สามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  และนำมาพัฒนาความคิดได้อย่างเหมาะสมมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม

images

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

แนวคิดในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว  โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน  การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น  โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  ฯลฯ  รวมทั้งขาดการชักจูง  การกระตุ้น  และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆ จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า  และต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่าน  ซึ่งควรมีลักษณะ ดังนี้

                1.  เร้าใจให้เกิดความยากอ่านหนังสือ

                2.  ให้เกิดความพยายามที่จะอ่านเพื่อจะได้รู้เรื่องที่น่ารู้ที่มีอยู่ในหนังสือ  และน่าสนุกตามกิจกรรมที่จัดขึ้น

                3.  แนะนำ  กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกิดความรอบรู้ คิดกว้าง มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

                4.  สร้างบรรยากาศที่น่าอ่าน  รวมทั้งให้มีวัสดุการอ่าน  มีแหล่งการอ่านที่เหมาะสมและเพียงพอ

 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

          การจัดกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพควรมีการเตรียมพร้อมและคำนึงถึงในเรื่องต่อไปนี้

                1.  จัดห้องสมุด  สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ  จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าสู่บรรยากาศของการอ่านและได้ใกล้ชิดกับหนังสือมากยิ่งขึ้น  เช่น  จัดนิทรรศการหนังสือในโอกาสต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อชวนให้อ่านหนังสือสม่ำเสมอ ฯลฯ

                2.  ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ควรมรการศึกษา  เตรียมพร้อมทั้งในด้านวิธีการดำเนินการสื่อ  อุปกรณ์  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย  และจุดประสงค์ที่กำหนดไว้  รวมทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนิสัยรักการอ่านด้วย

                3.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ต้องเป็นกิจกรรมที่เร้าใจท้าทายความสนใจความ สามารถของผู้เรียน  รวมทั้งมีความหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข  และเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

                4.  ครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ควรเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านการอ่านของนักเรียน รายบุคคล  เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสนองกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

                5.  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หากนำตัวอย่างจากเอกสารฉบับนี้ไปใช้  ควรปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม  เพื่อให้กิจกรรมดูน่าสนใจแปลกใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

                6.  นอกจากโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักเรียน  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่  ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย  เพื่อให้การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

กิจกรรมเสนอแนะ

                การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  นับว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างมีความสุข  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้น มักมีกิจกรรมที่คล้ายกันหรือซ้ำกัน  อาจสรุปประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ดังนี้

                1.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเน้นทักษะการอ่าน 

                –  เล่านิทาน

                –  เชิดหุ่น

                –  Reading Rally .  ว่างจากงาน  อ่านทุกคน

                –  แข่งขันตอบปัญหา

                –  ห้องสมุดเคลื่อนที่

                –  ค่ายการอ่าน

                –  แข่งขันตอบคำถามสารานุกรม

                –  ยอดนักอ่าน ฯลฯ

                2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการเผยแพร่ข่าวสาร

                –  เสียงตามสาย

                –  วันสำคัญ

                –  ย่ามหนังสือสู่ชุมชน

                –  แหล่งความรู้ในท้องถิ่น

                –  นิทรรศการ ฯลฯ

                3.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นการแก้ไข และพัฒนา

                –  คลินิกหมอน้อย

                –  พี่ช่วยน้อง

                –  ให้ความรู้การใช้ห้องสมุด

                –  แข่งขันเปิดพจนานุกรม ฯลฯ

                4.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เน้นพัฒนาทักษะอันต่อเนื่อง

                –  หนูน้อยนักล่า

                –  เล่าเรื่องจากภาพ

                –  จากบทเพลงสู่งานเขียน

                –  โต้วาที

                –  เรียงความยุวทูตความดี ฯลฯ

 

ห้องสมุด

ระบบทศนิยมดิวอี้

ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)

images

หมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย ต่างๆ

 หมวดใหญ่

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 1 แบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้

 • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
 • 100 ปรัชญา (Philosophy)
 • 200 ศาสนา (Religion)
 • 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
 • 400 ภาษาศาสตร์ (Language)
 • 500 วิทยาศาสตร์ (Science)
 • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)
 • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
 • 800 วรรณคดี (Literature)
 • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

 หมวดย่อย

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย

 

แบบฝึกหัดท้ายบท


page

ปฏิทินข้อมูลข่าวสาร

มิถุนายน 2018
พฤ อา
« ส.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

library

RSS ไอที

 • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
Advertisements